Regulamin » Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku

§ 1

1. Partner wyraża zgodę na bezterminowe korzystanie przez ETOS S.A. z jego wizerunku (na fotografiach oraz materiałach filmowych) przekazanych ETOS S.A. przez Partnera lub utrwalonego przez ETOS S.A. kiedykolwiek. Partner wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych ETOS S.A. na wszelkich istniejących w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących:

a. Publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet w tym m.in. na stronie internetowej Diverse oraz na profilu Facebook.com,

b. Publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych ETOS S.A. bez względu na nośnik (np. Internet, outdoor, prasa, telewizja, witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.)

c. Powielanie, drukowanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości w tym zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości

2. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Partnera na terytorium Rzeczpospolitej (z zastrzeżeniem sieci Internet), na terytorium krajów, na których Spółka prowadzi działalność oraz na targach zagranicznych, bez ograniczeń czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.

§ 2

1. Partner przenosi na ETOS S.A. całość autorskich praw majątkowych do zdjęć oraz materiałów video przekazanych ETOS S.A, kiedykolwiek. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęć obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – kopiowania

egzemplarzy dzieła; b. W zakresie edycji, aranżacji oraz łączenia dzieła z innymi utworami. c. W zakresie obrotu oryginałem albo nośnikami, na których dzieło utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub kopii. d. Udzielania licencji na wykorzystanie dzieła, e. Wykorzystanie w Internecie, f. Wykorzystanie w sklepach firmowych, punktach sprzedaży g. Spotkaniach biznesowych 2. Partner upoważnia ETOS S.A. do:

a. Zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu,

w tym dokonywania modyfikacji, b. Łączenia dzieła z innymi materiałami.