Regulamin

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą 5 zawodnik Diverse Extreme Team zwanego dalej „Konkursem”, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS : 178415, o kapitale zakładowym: 52 855 102 PLN opłaconym w całości, NIP: 584-03-03-202, REGON: 192975787, będącego równocześnie przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 k.c. oraz art. 921 k.c.

1.2. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 10.03.2013 r. do dnia 30.08.2013 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

1.3. Celem Konkursu jest promocja marki Diverse należącej do ETOS S.A.

1.4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

§2 ZASADY KONKURSU

2.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolności do czynności prawnych i ukończone 18 lat, zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). Osoby które nie spełniają warunku wieku, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych.

2.2. Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu muszą dostarczyć na adres Organizatora pisemną zgodę prawnych opiekunów najpóźniej do dnia 30.08.2013. Decyduje data nadania przesyłki pocztowej (data stempla pocztowego).

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie do dnia 30.08.2013 kompletnej i prawidłowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej Konkursu pod adresem www.diverseextremeteam.com (dalej jako „Zgłoszenie”), polegającej łącznie na:

a) wypełnieniu obowiązkowych pól formularza zawierających między innymi : - imię i nazwisko; - wiek; - krótki opis na temat uprawianego sportu/pasji - adres e-mail;

b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora powyższych danych osobowych dla potrzeb udziału w Konkursie oraz w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, jako Administratora zbioru danych osobowych;

c) dodania na stronę www.diversesextremeteam.com zdjęć w formacie jpg i/lub podlinkowanie materiału video prezentującego swoje osiągnięcia w danej dyscyplinie sportów ekstremalnych.

d) akceptacji treści regulaminu Konkursu.

e)potwierdzenie posiadania praw autorskich do przekazanego materiału foto i video

2.4. Zgłoszenia dokonane w innej formie niż wskazana w punkcie 2.3 Regulaminu, jak również dokonane po terminie o którym mowa w punkcie 2.2., nie będą brały udziału w Konkursie.

2.5. Przesłane przez Uczestnika zdjęcia i video, o których mowa w punkcie 2.3. podpunkt c), powinny spełniać poniższe warunki, a Uczestnik powinien dysponować prawami do zdjęć umożliwiającymi publikację zdjęć w sieci Internet:

a. jedno zdjęcie nie może przekraczać 1 MB pojemności, b. powinny przedstawiać Uczestnika konkursu w kontekście własnej pasji/opisywanej dyscypliny sportowej. c. przynajmniej jedno ze zdjęć powinno pozwolić na rozpoznanie zgłaszającego. d. nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych, e. nie powinno być zdjęciem wyretuszowanym, fotomontażem, kolażem, itp.

2.6. Uczestnik Konkursu nie może zgłosić innej osoby niż własna do Konkursu.

2.7. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik upoważnia ETOS S.A. do korzystania ze zdjęć i video oraz wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celach promocyjnych ETOS S.A. na polach eksploatacji obejmujących:

a) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, na stronie internetowej ETOS S.A. oraz na profilu Facebook.com, z zastrzeżeniem, iż zakres udzielanej licencji jest tożsamy z warunkami licencyjnymi materiałów zamieszczanych przez użytkowników w serwisie Facebook.com opisanymi w regulaminie serwisu Facebook.com, b) publiczne bezterminowe rozpowszechnianie w materiałach reklamowych ETOS S.A. bez względu na nośnik (np. Internet, poster, citilight, materiały prasowe, posm), c) powielanie, drukowanie, zwielokrotnianie w dowolnej ilości na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu

2.8. Podanie nieprawidłowych informacji w Zgłoszeniu, bądź przesłanie zdjęcia nie prezentującego Uczestnika, będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Konkursu i/lub utratą prawa do Nagrody.

2.9. Spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora Zgłoszeń spełniających warunki opisane w Regulaminie, jury konkursowe wybrane przez Organizatora, w terminie do dnia 30.08.2013 na podstawie analizy Zgłoszeń dokona wyboru zwycięzcy konkursu. którego ogłosi do dnia 10.09.2013. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

2.10. Zwycięzca będzie uprawniony do odbioru Nagrody Głównej.

2.11. Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu w terminie do dnia 10.09.2013 na stronie internetowej Diverse Extreme Team oraz we wszystkich mediach związanych z marką Diverse (w tym Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram)

2.12. Organizator ufundował Nagrodę Główną w Konkursie, na którą składa się :

a) wsparcie pasji sportowej Zwycięzcy kwotą 10.000 zł. Zasady wsparcia zostaną uzgodnione indywidualnie ze Zwycięzcą konkursu w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. b) nagroda rzeczowa w postaci karty podarunkowej o wartości 3000 złotych brutto do

wykorzystania w wybranych salonach Diverse, umożliwiająca dokonywanie zakupu towarów marki Diverse, CLTN, Iridium będące w ofercie salonu Diverse.

c) Przeprowadzenie sesji fotograficznej i video, dokumentującej pasję sportową zwycięzcy.

Pomysł sesji zostanie ustalony indywidualnie przez reprezentanta ETOS S.A. w porozumieniu ze Zwycięzcą. Termin i miejsce zostaną wybrane z 15 dniowym wyprzedzeniem, o czym Organizator jest zobowiązany poinformować Zwycięzcę.

2.13. Prawa do zdjęć wykonanych podczas sesji, o których mowa w punkcie 2.12 podpunkt c) przysługiwać będą spółce ETOS S.A. Zdjęcia uzyskane w wyniku sesji mogą być wykorzystane bez ograniczeń czasowych w celach promocyjnych ETOS S.A. na polach eksploatacji obejmujących:

a) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, na stronie internetowej Diverse oraz na profilu Facebook.com, z zastrzeżeniem, iż w tym ostatnim przypadku zakres udzielanej licencji jest tożsamy z warunkami licencyjnymi materiałów zamieszczanych przez użytkowników w serwisie Facebook.com opisanymi w regulaminie serwisu Facebook.com, b) publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych ETOS S.A. bez względu na nośnik ( np. Internet, poster, citilight, materiały prasowe, posm), c) powielanie, drukowanie, zwielokrotnianie w dowolnej ilości,zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2.14. Laureat Nagrody Głównej Konkursu zawrze z ETOS S.A. stosowne porozumienia, przedmiotem których będzie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas sesji dla celów promocyjnych ETOS S.A.

2.15. Odmowa podpisania porozumienia, o którym mowa w punkcie 2.14, odmowa udziału w sesji zdjęciowej i video, niestawienie się przez Laureata Nagrody Głównej w terminie i miejscu odbywania się sesji fotograficznej, pomimo prawidłowego powiadomienia, skutkować będzie rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody Głównej oraz nagród dodatkowych, które przepadną na rzecz Organizatora.

2.16. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe zostaną wydane laureatom w terminie 90 dni od zakończenia głosowania o którym mowa w punkcie 2.11. Regulaminu.

2.17. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy jest uprzednie podpisanie i odesłanie na adres organizatora protokołu ODBIORU NAGRODY.

 

§3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3.2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Dany Osobowych je,z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@etos.pl.

3.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.

3.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie (art. 6 lit. a) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
c) prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, którym jest promowanie marki Diverse (art. 6 lit. f) RODO).

3.5. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane wybranemu przewoźnikowi w celu dostarczenia nagrody, podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe/serwera i podmiotowi z branży informatycznej utrzymującemu serwis internetowy konkursu, organom podatkowym, agencji reklamowej, przy czym odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku Uczestnika, zgodnie ze zgodą wyrażoną w punkcie 2.7. na publiczne rozpowszechnianie wizerunku, mogą być także odbiorcy nieokreśleni.

3.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane: (a) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych w celach promocyjnych i marketingowych lub do chwili wniesienia sprzeciwu lub do chwili rezygnacji z konkursu, (b) przez wymagany prawem okres po terminie rozliczenia reklamacji lub przechowywania stosownej dokumentacji księgowo-podatkowej, a także okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z konkursem, (c) przez okres, w którym Administrator może korzystać z wizerunku Uczestnika, w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku.

3.7. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik Konkursu ma prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

3.8. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla udziału w Konkursie.

3.9. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania jest wysyłka reklamy kontekstowej.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w danych podanych przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych lub informacji podanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą wydanie Nagrody Głównej lub nagród dodatkowych.

4.2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: ETOS S.A. ul. Bysewska 23 80-268 Gdańsk, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki - data stempla pocztowego.

4.3. Organizator zastrzega, że reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 20.09.2013 nie będą rozpatrywane i nie wywołają skutków prawnych, pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego.

4.4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniających reklamację.

4.6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia.

4.7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu w zakresie opisanym w punktach 4.12. , 2.8., 2.5., 2.2.. Regulaminu. Uczestnik, który został wykluczony traci prawo do nagród w Konkursie.

4.9. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. 4.11. Konkurs nie stanowi gry losowej, a w szczególności loterii promocyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4.10. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowany przez serwis Facebook.

4.11. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w prasie i innych materiałach publikowanych przez ETOS S.A. i Organizatora mają jedynie charakter informacyjny.

4.12. Uczestnik przesyłając zdjęcia do Konkursu oświadcza iż dysponuje prawami umożliwiającymi udzielenie Organizatorowi licencji na rozpowszechnianie zdjęć zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń do zdjęcia, Organizator usunie takie zdjęcie ze strony internetowej, zaś Uczestnik będzie mógł dostarczyć zdjęcie wolne od tych roszczeń. Uczestnik zwolni Organizatora od roszczeń podnoszonych z tytułu rozpowszechniania zdjęć do których prawa należą do osób trzecich.

4.13. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diverseextremeteam.com